eredet: Imelda
Amelda | | Az Imelda alakváltozata | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”