rokon nevek: Karsa
Karcsa | | Régi magyar | kis fekete | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”