Visszajelzés Tartalom Keresés

Hírek
Regisztáció
Rendszer
Magyar modul
Tudástár
GyIK


A Delaf/Delacf szótárakban használt kódok leírása

A Delaf/Delacf szótárak bejegyzései tartalmazzák a szóalakot, a hozzá tartozó lemmát, a morfológiai elemzést, és adott esetben a lemmához társított szemantikai jegyeket. Például:
házakat,ház.N:La
A sor elejétől az első vesszőig tart a szóalak, a vessző és a pont között van a hozzá tartozó lemma. A pont után (kötelezően nagybetűkkel) szerepel a szófaj, amit kettőspont követ. A kettőspont után következik az egy karakteres egységekből álló morfológiai kód. A szemantikai jegyek a szófajkód és a kettőspont között szerepelhetnek, + jellel elválasztva.
Egy szótári bejegyzés egy lemmát és egy elemzést tartalmazhat. Amennyiben egy szóalakhoz ezekből több is tartozik, több bejegyzést kell felvennünk a szótárba.Például:
alma,alma.N:0
alma,alom.N:Xe30


A magyar Intex modulhoz használt szótárakban az alábbi szófajkódok szerepelnek:

N főnév
A melléknév
NUM számnév
VMIA beálló melléknévi igenév
VMIB befejezett melléknévi igenév
VMIF folyamatos melléknévi igenév
PRO névmás
ADV határozószó
NB számjeggyel írt szám
DET névelő
POST névutó
V ige
PV igekötő
VINF főnévi igenév
VHIN határozói igenév
CON kötőszóI. A névszói toldalékok rendszere:

Többes szám kódolása:

L -k (kutyák)

Az esetek kódolása:

0 nominativus (barát)
a accusativus -t, -at, -et, -ot, -öt (barátot)
n dativus -nak, -nek (barátnak)
b illativus -ba, -be (házba)
c inessivus -ban, -ben (házban)
d elativus -ból, -ből (házból)
h allativus -hoz, -hez, -höz (baráthoz)
l adessivus -nál, -nél (háznál)
m ablativus -tól, -től (háztól)
r sublativus -ra, -re (házra)
s superessivus -n, -on, -en, -ön (házon)
q delativus -ról, -ről (barátról)
v instrumentalis -val, -vel (baráttal)
f factivus -vá, -vé (kedvessé)
z formativus -ként, -képp, -képpen (barátként)
w temporalis -kor (ötkor)
x causalis -ért (sikerért)
g terminativus -ig (karácsonyig)
SOC y -stul, -stül (kamatostul)
u essivus modalis -ul, -ül, -n, -an, -en (ráadásul)

Birtokos személyjel:

Xe1 -m, -am, -em, -om, -öm (házam)
Xe2 -d, -ad, -od, -ed, -öd (házad)
Xe3 -a, -e, -ja, -je, -á, -é, -já, -jé (háza)
Xt1 -nk, -unk, -ünk (házunk)
Xt2 -tok, -tek, -tök, -atok, -etek, -ötök (házatok)
Xt3 -uk, -ük, -juk, -jük (házuk)
Xe1i -im, -aim, -eim (házaim)
Xe2i -id, -aid, -eid (házaid)
Xe3i -i, -ai, -jai, -ei, -jei (házai)
Xt1i -ink, -aink, -eink, -jaink, -jeink (házaink)
Xt2i -itok, -itek, -jaitok, -jeitek (házaitok)
Xt3i -ik, -aik, -eik, -jaik, -jeik (házaink)

Az anaforikus birtokos jel kódolása:

A (övé)
Ai -éi (övéi)

A melléknévfokozás kódolása:

C középfok -bb (szebb)
S felsőfok leg...-bb (leghihetetlenebb)II. Az igei toldalékok rendszere:

 

Az igeragozás kódolása:
T tárgyas ragozás (szeretem)
I -lak, -lek toldalékos alak (szeretlek)
 

Az igeidő és az igemód kódolása:
M kijelentő mód, múlt idő (olvastam)
F feltételes mód, jelen idő (olvasnék)
P felszólító mód, jelen idő (olvasd)
 
A személyrag kódolása:
e1 egyes szám első személy (olvasok)
e2 egyes szám második személy (olvasol)
e3 egyes szám harmadik személy (olvas)
t1 többes szám első személy (olvasunk)
t2 többes szám második személy (olvastok)
t3 többes szám harmadik személy (olvasnak)
 

 

Copyright © 2004 MTA Nyelvtudományi Intézet
Utolsó módosítás: 2004.11.28.